henson's rainbow
ECONOMIC    •    EASY TO MANAGE    •    EXCELLENT QUALITY MEAT
GWERTH AM ARIAN   •   HAWDD EU TRIN   •    CIG O'R SAFON UCHAF

Competition Rules • Rheolau cystadlu

Introduction • Cyflwyniad

Llanwenog Sheep Society annual competitions explained!
trophy

Simply click on the tabs below for full details of each competition

Eglurhad rheolau Cymdeithas Defaid Llanwenog!

Cliciwch ar y tabiau isod am fanylion llawn pob cystadleuaeth

Flock Competition • Cystadleuaeth Diadell

Flock Competition

Each Autumn an experienced Llanwenog flock master (selected by the working committee) visits those flocks who have entered this prestigious competition. Flocks visited are judged on various criterion : Type (breed quality), Conformation, Uniformity and Management, Suitability of tup.

Entrance form can be found here

Flock Competition rules

1. The registered flock must contain a minimum of 15 females and the flock’s owner must own a registered Llanwenog ram.
2. The dividing line between large and small flocks is 55 sheep (not including rams).
3. 20% of the total females must be ewe lambs.
4. Any defaulters from points 1 to 3 above will be disqualified from the competition and the member fined £20-00 and not allowed to compete in the Flock Competition in the following year.
5. There will be one judge who will judge for one year only and will do so in accordance with an approved marking system.
6. The entry fee is £5-00.
7. The prize money to be £20-00, £15-00 and £10-00 in each of the Large and Small Flock Sections and £15-00, £10-00 and £5-00 in the Ewe Lamb Section, with rosettes for 1st to 4th place in the Large and Small Sections and 1st to 4th place for the Ewe Lambs.
8. The cups to be engraved with the name of the winner at the winner’s own expense, but the Society to pay for the band on the base.
9. No other breeds or crosses to be mixed up with the Llanwenog Flock being judged and the ewe lambs to be in a separate block.
10. Members to realise that if they only want expert advice about their flock they should not enter the Flock Competition. Instead they should contact their area representative.
11. The judge to be available after presentations of awards at the Annual Dinner to explain his markings to the competitors. Every competitor will be entitled to see his marks and compare them with the other markings, but the marks not to be available to non-competitors.
12. New members not to be eligible to compete in the first year of their membership.
13. Judging to take place in September or October.
14. Whenever possible the flock must be presented for judging in dry conditions.
15. Any flock receiving a mark of under 60% to miss a year before being eligible to compete again.

As a guide to members please find a copy of the marking system that the judge follows during judging. This marking system has been set by the Society.

Ewes • Mamogiaid
Type / Math Conformation / Cydffurfiad Wool / Gwlân Uniformity / Unffurfiaeth Management / Rheoli Total / Cyfanswm
Max Marks / Uchafswm posib 36 32 10 12 15 105
Ewe Lambs • Wyn menyw
Type / Math Conformation / Cydffurfiad Wool / Gwlân Uniformity / Unffurfiaeth Management / Rheoli Total / Cyfanswm
Max Marks / Uchafswm posib 25 20 7 8 10 70
Rams • Hyrddod
Type / Math Conformation / Cydffurfiad Wool / Gwlân Management & Suitability / Rheoli ac Addasrwydd Total / Cyfanswm
Max Marks / Uchafswm posib 26 26 8 15 75

Cystadleuaeth Diadell

Bob hydref bydd Meistr diadell Llanwenog profiadol (wedi ei ddewis gan y pwyllgor gwaith) yn ymweld a’r aelodau hynny sydd ymuno gyda’r gystadleuaeth fawreddog hon. Diadelloedd yn cael eu barnu ar feini prawf gwahanol: Math (ansawdd brîd), cydffurfiad, Unffurfiaeth a Rheoli / addasrwydd hwrdd.

Gellir dod o hyd i ffurflen gais yma

Rheolau'r gystadleuaeth

1. Rhaid i'r ddiadell gofrestredig gynnwys o leiaf 15 o ddefaid/ŵyn menyw a rhaid i berchennog y praidd fod yn berchen ar hwrdd Llanwenog cofrestredig.
2. Y ffin rhwng diadell mawr a bach yw 55 ddefaid (heb gynnwys hyrddod).
3. Mae'n rhaid i 20% o gyfanswm y defaid i fod yn ŵyn benyw.
4. Bydd unrhyw na sydd yn glynu at bwyntiau 1 i 3 uchod yn cael ei ddiarddel o'r gystadleuaeth a chael dirwy o £20-00 ac ni fydd hawl cystadlu yng Nghystadleuaeth Diadell yn y flwyddyn ganlynol.
5. Bydd un barnwr yn barnu am un flwyddyn yn unig a bydd yn gwneud hynny yn unol â'r system farcio cymeradwy.
6. Tâl cystadlu yw £5-00.
7. Mae'r wobr yn £20-00, £15-00 a £10-00 ym mhob un o'r adrannau Diadell Mawr a Bach a £15-00, £10-00 a £5-00 yn yr Adran Ŵyn Benyw, gyda rhosedau ar gyfer 1af i 4ydd yn y Adrannau mawr a Bach a 1af i'r 4ydd ar gyfer yr ŵyn benyw.
8. Mae'r cwpanau i gael ei ysgythru gydag enw'r enillydd ar draul yr enillydd ei hun, ond y Gymdeithas i dalu am y band ar y gwaelod.
9. Dim bridiau neu groesau eraill i'w cymysgu gyda’r praidd Llanwenog sy’n cael ei farnu a'r ŵyn benyw i fod mewn bloc ar wahân.
10. Aelodau i sylweddoli os eisiau cyngor arbenigol am eu diadell yn unig yw ei nod, ni ddylent gystadlu yn y Gystadleuaeth Ddiadell. Yn hytrach, dylent gysylltu â'u cynrychiolydd ardal.
11. Y barnwr i fod ar gael ar ôl cyflwyno gwobrau yn y Cinio Blynyddol i egluro’r marciau i'r cystadleuwyr. Bydd pob cystadleuydd yn cael yr hawl i weld ei marciau a’u cymharu â'r marciau eraill, ond ni fydd y marciau ar gael i bobl os nad ydynt yn gystadleuwyr.
12. Aelodau newydd yn methu cystadlu ym mlwyddyn gyntaf eu haelodaeth.
13. Beirniadu i'w gynnal ym mis Medi neu fis Hydref.
14. Pryd bynnag y bo modd, rhaid i'r ddiadell sy’n cael ei gyflwyno ar gyfer beirniadu fod mewn amodau sych.
15. Unrhyw ddiadell sy’n derbyn marc o dan 60% i golli flwyddyn cyn bod yn gymwys i gystadlu eto.

Fel canllaw i aelodau gellir edrych ar gopi o'r system marcio fydd y barnwr yn dilyn yn ystod y beirniadu. Mae'r system farcio wedi ei osod gan y Gymdeithas.

Photographic Competition • Cystadleuaeth ffotograffig

Each year we run a competition to encourage members to contribute photos of their flocks on farm and in the show ring. The winning photos of each category are featured in the Llanwenog Calendar and an overall ‘Llanwenog Photo of the year’ winner is announced at the Society AGM (early November).

The following categories are judged:

 • LLANWENOGS THROUGH THE SEASONS: Llanwenog sheep in all weathers
 • FLOCKS IN THE FIELD: Capture the very essence of the ‘Flock’
 • TUPPING TIME: Catching the mood and atmosphere of these Autumn months
 • LAMBING TIME: Demonstrating the fun and life of Spring and new-born lambs
 • SHOW TIME LLANWENOG: Primed and ready for show Llanwenogs

Images in landscape format reproduce best in the calendar.

Please send your entries to the secretary

email:[email protected]

clearly marked with the category entered, flock name and details of the sheep. Photographs can only be accepted in jpg, gif or bmp format (a resolution of 300ppi gives optimum reproduction).
In entering, the photographer gives permission for the Society to use the photograph for Society publicity materials eg. the calendar and web site and where possible we will provide photo credits providing a bit of extra publicity for your flock.

Entries close first week of September

nell flock

Bob blwyddyn rydym yn cynnal cystadleuaeth i annog aelodau i gyfrannu lluniau o'u defaid ar y fferm ac yn y cylch arddangos. Mae'r lluniau buddugol o bob categori yn cael eu cynnwys yn y Calendr a 'Llun y flwyddyn' yn cael ei gyhoeddi yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (ddechrau mis Tachwedd).
Mae'r categorïau canlynol yn cael eu barnu:

 • LLANWENOG DRWY'R TYMHORAU: Defaid Llanwenog ym mhob tywydd
 • PREIDDIAU YN Y CAEAU: Dal union hanfod y 'Praidd'
 • AMSER HWRDDA: Dal naws ac awyrgylch misoedd yr Hydref
 • AMSWER WYNA: Dangos hwyl a bywyd y Gwanwyn ac wyn newydd-anedig
 • AMSER Y SIOEAU : Barod ar gyfer y sioe

Gellir derbyn lluniau mewn fformat jpg, gif neu bmp ( 300ppi atgynhyrchu yn rhoi’r llun gorau posibl). Delweddau mewn fformat tirlun sydd orau ar gyfer y calendr.

Nodwch yn glir y categori, enw’r ddiadell a manylion am y defaid.

Wrth gystadlu, mae’r ffotograffydd yn rhoi caniatâd i’r Gymdeithas i ddefnyddio'r llun ar gyfer cyhoeddusrwydd, y calendr a’r wefan, sy'n darparu ychydig o gyhoeddusrwydd ar gyfer eich diadell ac ychwanegu at yr ystod o luniau i roi cyhoeddusrwydd i'r brid.

Ceisiadau yn cau wythnos cyntaf mis Medi

email:[email protected]

Flockmaster Competition • Cystadleuaeth meistr diadell

This competition is available to all members exhibiting stock in dedicated Llanwenog show classes with a recognised Llanwenog Judge. Points are awarded for Breed Champion, 1st, 2nd and 3rd places as follows.

 • 1st - 3 points
 • 2nd -2 points
 • 3rd - 1 point
 • Champion - 2 points

The points are totted up at the end of each show season, and the winners are announced at the Society Annual General Meeting Dinner in November. If you would like any further advice or information on this, then please contact any of the Society Officials and they will be happy to assist.

alltgoch flock

Mae'r gystadleuaeth hon ar gael i bob aelod sy'n arddangos stoc Llanwenog mewn dosbarthiadau sydd yn cael eu beirniadu gan feirniad Llanwenog cydnabyddedig. Pwyntiau yn cael eu dyfarnu ar gyfer Pencampwr y Brid, 1af, 2il a 3ydd fel a ganlyn:-

 • 1af – 3 pwynt
 • 2il – 2 bwynt
 • 3ydd – 1 pwynt
 • Pencampwr – 2 bwynt

Mae'r pwyntiau yn cael eu cyfri ar ddiwedd pob tymor sioe, a'r enillwyr yn cael eu cyhoeddi yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym mis Tachwedd. Os hoffech gael unrhyw gyngor neu wybodaeth am hyn, yna cysylltwch ag unrhyw un o Swyddogion y Gymdeithas a byddant yn hapus i helpu.

Lambing Competition • Cystadleuaeth Wyna

The Llanwenog is a prolific breed and lambing percentage figures are a clear indication of performance. Each year members are invited to enter this competition and are required to provide details of:

 • Number of pure-bred Llanwenog ewes put to a Ram (any breed)
 • Number of lambs reared – audit date being 1st June

2015 revised rules:
Ram can be pure or any breed
Small flock - 30 ewes & under (min. 5 ewes)
Large flock - 31 ewes & over
Lambing percentage must be 160%
Ewe lambs and their lambs do not count

NOTE: Lambs already sold qualify providing proof can be produced (such as Butcher’s/ Auctioneer’s pay slip)
Application forms to be sent to the Secretary by the end of June

lambs running

Mae'r Llanwenog yn frid toreithiog ac mae ffigurau canran wyna yn arwydd clir o berfformiad. Bob blwyddyn mae’r aelodau yn cael eu hannog i gymryd rhan yn y gystadleuaeth hon ac mae'n ofynnol iddynt ddarparu manylion am:

 • Nifer y mamogiaid Llanwenog pur sydd yn mynd at Hwrdd
 • Nifer o wyn a fagwyd - dyddiad archwilio yn 1af o Fehefin

2015 revised rules:
Ram can be pure or any breed
Small flock - 30 ewes & under (min. 5 ewes)
Large flock - 31 ewes & over
Lambing percentage must be 160%
Ewe lambs and their lambs do not count

NODYN: Wyn sydd wedi eu gwerthu'n barod yn gymwys os gellir darparu prawf (fel gwaith papur o’r cigydd neu Arwerthwr). Mae ffurflenni cais i'w hanfon i'r
Ysgrifenyddes erbyn diwedd Mehefin.

© 2017 Llanwenog Sheep Society. All rights reserved.
Secretary, Delyth Williams, Neuaddlwyd Uchaf, Ciliau Aeron, Aberaeron, Ceredigion SA48 7RE Tel: 01545 570501

Go to top